BET
17945.67
-0.42%
BET-TR
39087.78
-0.41%
BET-FI
59082.89
-0.12%
BETPlus
2659.55
-0.43%
BET-NG
1274.69
0.06%
BET-XT
1530.46
-0.46%
BET-XT-TR
3281.13
-0.45%
BET-BK
3340.69
-0.54%
ROTX
39414.27
-0.41%

Ghidul investitorului: Importanța rapoartelor financiare și de sustenabilitate

Autor: Financial Market
4 min

Deciziile investitorilor sunt în mare măsură influențate de calitatea și acuratețea informațiilor financiare publicate în cadrul rapoartelor financiare de către companii listate pe o piață de capital.

Investitorii prudenți urmăresc anumite aspecte legate de raportarea financiară cum ar fi un bilanț contabil în care valoarea activelor depășește valoarea totală a datoriilor asociate companiei, valoarea și continuitatea dividendelor acordate de companie în ultimii ani, precum și fluxurile de numerar obținute.

Pe baza informațiilor publicate, posibilii investitori, analiștii financiari sau alte părți interesate pot analiza dacă o investiție în respectiva companie poate fi profitabilă pe termen scurt, mediu și lung, care ar fi randamentul investiției și în cât timp costul inițial al investiției (achiziția de instrumente financiare) poate fi recuperat.

În ceea ce privește autoritățile de reglementare, acestea verifică rapoartele financiare pentru a se asigura că acestea respectă reglementările financiare aplicabile, iar informațiile furnizate sunt concise, obiective, fără erori semnificative care pot afecta deciziile investitorilor și comparabile cu informațiile financiare publicate anterior sau cele prezentate de alte companii din sectoare/ domenii de activitate similare.

Conținutul unui raport financiar

Situațiile financiare sunt o reprezentare a poziției și a performanței financiare prezentate de o companie la un moment dat. Obiectivul situațiilor financiare este de a oferi informații despre activele, datoriile, veniturile și cheltuielile asociate unei companii sau fluxurile de trezorerie utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Situațiile financiare prezintă rezultatele gestiunii resurselor încredințate conducerii companiei. Un set complet de situații financiare conține situația poziției la finalul perioadei, situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada respectivă, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, precum și note cuprinzând informații esențiale privind politica contabilă și alte aspecte explicative și necesare utilizatorilor de informații financiare.

Un aspect important asociat rapoartelor financiare anuale publicate de companiile listate pe Bursa de Valori București este că aceste rapoarte au fost auditate de un auditor independent care a emis o opinie asupra conformității raportării financiare cu standardele de raportare aplicabile.

Auditul extern oferă o asigurare rezonabilă în ceea ce privește acuratețea informațiilor prezentate în situațiile financiare și conferă un plus de încredere utilizatorilor acelor informații.

Pe lângă setul de situații financiare descris anterior, o companie listată trebuie să emită anual și un raport al administratorilor companiei în care să prezinte aspecte adiționale privind activitatea desfășurată de companie în perioada raportată.

Aceste aspecte pot prezenta o comparație a bugetului realizat de companie pentru perioada financiară raportată versus rezultatele actuale obținute de companie.

În cazul unor variații semnificative între elementele bugetate și cele realizate, companiile sunt chemate să furnizeze explicații pentru a descrie într-un mod obiectiv dacă compania a atins rezultatele pe care și le-a propus la începutul perioadei financiare.

Astfel de explicații sunt fundamentale pentru o relație funcțională și eficientă între conducerea companiei și investitori, principalii furnizori de capital dintr-o companie listată.

Explicațiile asociate variațiilor semnificative trebuie să prevadă impactul pe care aceste variații îl au sau îl pot avea asupra rezultatelor financiare, precum și asupra altor aspecte precum cele de mediu sau sociale, intens vizate de legislația europeană în ultimii ani.

Analiza performanței financiare

Calculul și interpretarea unor indicatori financiari cheie sunt aspecte des întâlnite în cadrul rapoartelor financiare publicate de companiile listate.

Spre exemplu, indicatorii de profitabilitate precum marja de profit sau rentabilitatea capitalului propriu sunt calculate și prezentate de către conducerea companiei pentru a evidenția rentabilitatea/ randamentul investiției acționarilor în compania respectivă.

Indicatorii de activitate, cum ar fi rotația stocurilor sau a creanțelor, reflectă dacă ciclul de activitate al companiei funcționează conform așteptărilor conducerii sau anumite dificultăți sunt întâmpinate, precum un grad mai mare de vechime al stocurilor sau o durată mai mare de recuperabilitate a creanțelor.

Indicatorii de lichiditate și solvabilitate analizează capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile pe termen scurt din active pe termen scurt, ușor convertibile în numerar sau echivalente de numerar, respectiv gradul în care compania se bazează pe sume împrumutate (credite bancare, sume atrase de la investitori prin emiterea de obligațiuni) în activitatea sa curentă.

Raportarea sustenabilă

Ultimele crize financiare, marile scandaluri de fraudă (ex. Enron) sau poluare a mediului, schimbările climatice au contribuit la o schimbare de perspectivă în ce privește raportarea corporativă.

Astfel, nevoile informaționale ale principalilor jucători pe piața de capital au evoluat de la limitarea asupra aspectelor financiare bazate pe rezultate și interpretarea acestora către aspecte ce țin de mediu, sociale sau guvernanță corporativă, mai exact către raportarea sustenabilă.

Ultimele demersuri legislative la nivelul Uniunii Europene, precum adoptarea unei noi directive privind raportarea sustenabilă sau a unor standarde europene de raportare sustenabilă, au subliniat importanța informațiilor non-financiare de către autoritățile europene.

Companiile de interes public vor trebui să se conformeze ultimelor modificări legislative și să prezinte impactul activității desfășurate asupra aspectelor de mediu, sociale sau guvernanță, inclusiv impactul acestor elemente asupra activității de afaceri a companiei.

Concluzii

Rolul unui raport financiar complet și care respectă cadrul legislativ aplicabil este acela de a informa corect și în timp util investitorii și ceilalți utilizatori de informații financiare cu privire la modalitatea în care conducerea companiei a gestionat resursele în vederea obținerii de profit.

Astfel, o companie profitabilă, care oferă un grad ridicat de transparență și comparabilitate în raportările sale financiare va avea mai multe oportunități de a accesa capital financiar de la investitorii interesați.

Prin aplicarea unui cadrul de raportare financiară comun la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, companiile pot atrage cu mai multă ușurință capital din alte țări ale Uniunii, diversificându-și portofoliul de investitori și majorându-și șansele de dezvoltare prin contractarea unor astfel de fonduri.

Totodată, transparența raportărilor financiare este deosebită de importantă și pentru menținerea încrederii acordate de investitorii actuali ai companiei, a unei relații eficiente cu băncile și instituțiile guvernamentale, precum și cu alți utilizatori de informații financiare.