BET
15874.35
0.35%
BET-TR
32939.26
0.36%
BET-FI
57275.27
0.07%
BETPlus
2356.96
0.38%
BET-NG
1134.77
0.2%
BET-XT
1357.86
0.35%
BET-XT-TR
2785.94
0.36%
BET-BK
2974.25
-0.02%
ROTX
35325.49
0.23%Termenul zilei

Bilanț

Bilanțul este una dintre cele trei situații financiare fundamentale (alături de Contul de profit și pierdere și de Situația fluxurilor de numerar) și este cheia atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Această analiză se întocmește la jumătatea și la finalul anului, având rolul de a arăta situația financiară a unei companii, prezentând echilibrul dintre bunurile economice şi sursele de finanţare a acestora. Bilanţul contabil reprezintă principala sursă de informaţie care prezintă valoarea şi structura patrimoniului unei companii, pe baza căruia se pot calcula o serie de indicatori de rentabilitate, lichiditate, îndatorare, capacitate de plată, reflectând astfel situația financiară la un moment în timp a unei întreprinderi. Informatiile din bilanțul contabil sunt folosite cu precădere de către deținătorii firmei: acționari, directori, dar și de către instituțiile financiare ca bază de analiză și evaluare în momentul în care o companie solicită un împrumut. Aceste informații sunt analizate periodic și de organele fiscale în vederea identificării surselor de impozitare. Bilanțul este format din Active și Pasive. În cadrul Pasivului regăsim elementelele de datorii și capital propiu. Activele reprezintă resursele controlate pe care o companie le deține ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare. Datoriile reprezintă obligații care impun unei părți (debitor) să plătească valoarea convenită unei alte părți (creditor). Capitalurile proprii sunt surse de finanțare stabile deținute de o companie. Principala ecuație a bilanțului poate fi reprezentată astfel: Activ = Pasiv, dar poate îmbrăca și forma de Activ = Datorii + Capital propriu. Bilanțul se prezintă sub formă tabelară, având două coloane principale reprezentate de Activ și Pasiv. În partea stângă, bilanţul prezintă toate activele unei companii. Aceste active sunt grupate în două subcategorii: active imobilizate și active circulante. În cadrul activelor imobilizate (necurente) sunt incluse: imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări financiare. Activele circulante (curente) sunt formate din: stocuri, creanţe, investiţii financiare pe termen scurt, casa şi conturile la bănci, dar și cheltuielile în avans. În partea dreaptă a bilanțului regăsim Pasivele companiei, datoriile și capitalurile proprii. Asemenea activelor, datoriile sunt grupate în: datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung, adică datorii curente și necurente. Datoriile curente includ elemente precum: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, sume datorate instituțiilor de credit, avansuri încasate în contul comenzilor. Datoriile necurente sunt reprezentate de împrumuturi și avansuri pe termen lung, obligații de leasing pe termen lung, venituri amânate, obligațiuni de plătit și alte datorii necurente. Acestea sunt obligațiile companiei care se așteaptă să fie plătite după o perioadă mai mare de un an.

26.02.2024
Bonus-malus: Sistemul bonus-malus reprezintă un sistem de clasificare a politelor RCA, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara si a fost introdus ca o masura de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Astfel, o persoana care incheie o polita de asigurare auto RCA si nu înregistrează daune pe parcursul unui an calendaristic, va beneficia de o reducere a primei de asigurare, sub forma de bonus. In sens opus, persoanele asigurate care au înregistrat daune pe poliţele RCA sunt penalizate, respectiv li se aplică o majorare a primei de asigurare. In cazul bonusului, reducerea primei constă in trecerea intr-o clasă superioară, de exemplu, daca anul curent casa a fost B2, anul viitor la fi B4, reducerea fiind de 10%. In cazul in care s-a inregistrat o dauna, are loc o trecere intr-o clasa inferioara, tot cu doua pozitii. Conform ASF, in Romania exista 8 clase de bonus (B1 - 8) si 8 clase de malus (M1 - 8), B0 reprezentand pretul de baza al politei. Clasa maximala de bonus B8 ofera o reducere de 50% a politei de asigurare in timp ce clasa de malus M8 penalizeaza cu pana la 180% persoana asigurată.
19.02.2024
Capital propriu: Capitalul propriu este definit ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale. Capitalul propriu se constituie din totalitatea fondurilor investite de către actionari la momentul deschiderii afacerii, precum si fondurile reinvestite ulterior sub forma de majorări de capital, alaturi de profiturile reinvestite (atunci cand societatea a avut rezultat pozitiv). Capitalul propriu alături de împrumuturile pe termen lung formeaza capitalurile permanente la dispozitia acționarilor in vederea dezvoltarii activitatii economice. Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele legale, rezultatul reportat precum si rezultatul exercitiului financiar. In literatura de specialitate, capitalul propriu este asimilat activului net al unei societăți, reprezentand diferența dintre activul si pasivul bilantier. Acesta cuprinde toate bunurile si creantele unei companii raportate la datoriile pe care le are sau suma capitalurilor proprii si a rezultatului financiar net dupa distribuire. Cu alte cuvinte, activul net reprezinta suma pe care actionarii ar primi-o atunci cand s-ar face lichidarea unei firme (suma ramasă din valorificarea activului, dupa ce sunt plătite datoriile).
12.02.2024
Cifră de afaceri: Cifra de afaceri (CA) reprezintă valoarea totală a vânzărilor de bunuri și servicii realizată de o companie într-o anumită perioadă de timp, denumită de cele mai multe ori exercițiu financiar. Aceasta are rolul de ilustra semnificația înregistrărilor care conțin informații financiare, necesare pentru desfășurarea afacerilor curente sau viitoare sau care servesc ca dovadă a tranzacțiilor financiare. De asemenea, CA determină performanța unei afaceri. În mod normal, în calculul cifrei de afaceri nu este luată în considerare Taxa pe Valoare Adaugată (TVA) încasată, dobănzile, reducerile acordate clienților sau veniturile din dividende. Cifra de afaceri este un indicator important care reflectă de fapt nivelul producției livrate și transformate în bani, fiind denumită și venit brut sau încasări totale. În literatura de specialitate, noțiunea de cifră de afaceri poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: cifră de afaceri critică (minimă), cifră de afaceri marginală, cifră de afaceri totală, cifră de afaceri medie. Cifra de afaceri critică (minimă) este egală cu suma cheltuielilor fixe și a celor variabile. Aceasta reprezintă acel nivel al încasărilor care acoperă doar cheltuielile fixe și variabile, compania respectivă fiind la un nivel de "break even" sau prag critic în care veniturile acoperă cheltuielile, fără a înregistra profit sau pierdere. Spre deosebire de cifra de afaceri critică, cifra de afaceri totală reflectă un volum mai mare al vânzărilor de bunuri și prestărilor de servicii, decât volumul total al cheltuielilor, pentru a putea obține profit. Valoarea sau mărimea acestui indicator se determină prin cumulul veniturilor provenite din activitatea principală a companiei cu veniturile provenite din activitățile secundare. Cifra de afaceri este un indicator de departajare la nivel economic, cu ajutorul căruia companiile sunt încadrate în microîntreprinderi (CA < 2 mil eur), companii mici și mijlocii (IMM) (CA între 2 mil - 50 mil eur și maxim 250 de salariați), companii mari și corporații (CA > 50 mil eur). Evaluarea cifrei de afaceri poate fi influențată și de elemente precum: politica prețurilor, rata inflației, forța de muncă, cererea și oferta de piață, dar și poziția companiei pe piață.
09.02.2024
Inteligența artificială generativă: Inteligența artificială generativă (IAG) reprezintă o clasă de tehnologii AI care pot crea conținut nou și original, variind de la texte, imagini, muzică, până la coduri de programare, bazându-se pe învățarea automată și pe seturi de date din care învață. Aceasta nu se limitează doar la replicarea sau procesarea informațiilor existente, ci poate produce lucrări inedite, adesea indiscernabile de cele create de oameni. Beneficiile inteligenței artificiale generative sunt vaste și diversificate. În primul rând, IAG poate eficientiza procesul creativ, generând rapid prototipuri sau idei care pot fi rafinate ulterior de către profesioniști. În domeniul editorial sau în jurnalism, poate produce articole sau conținut relevant într-un timp scurt, oferind un punct de plecare valoros pentru creatorii de conținut. În designul grafic și în producția de jocuri video, IAG poate crea imagini, personaje sau peisaje, reducând costurile și timpul necesar dezvoltării. De asemenea, în industria muzicală, poate compune piese originale sau asista artiștii în explorarea de noi stiluri muzicale. În domeniul IT, generarea de cod prin IAG poate ajuta programatorii să scrie cod mai eficient și să identifice soluții la probleme complexe. Pe lângă acestea, inteligența artificială generativă deschide uși pentru inovații în educație, asistență medicală și cercetare, personalizând și adaptând informațiile și soluțiile la nevoile specifice ale utilizatorilor. Prin capacitatea sa de a genera noi idei și soluții, IAG stimulează inovația și creativitatea, oferind noi perspective și abordări în diverse domenii. În concluzie, inteligența artificială generativă reprezintă un pas înainte semnificativ în tehnologie, având potențialul de a transforma modul în care lucrăm, învățăm și ne exprimăm creativitatea, oferind beneficii semnificative în eficiență, inovație și personalizare.
05.02.2024
Guvernanța corporativă: Guvernanța corporativă este un sistem de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată in scopul unei dezvoltari durabile in viitor. Guvernanța corporativă implică, în esență, echilibrarea intereselor tuturor părților interesate dintr-o companie (engl: stakeholders), cum ar fi acționarii, conducerea, clienții, furnizorii, finanțatorii, si comunitatea in care isi desfasoara activitatea. Întrucât guvernanța corporativă oferă, de asemenea, cadrul legal pentru atingerea obiectivelor unei companii, aceasta cuprinde practic orice activitate, de la planuri de acțiune și control intern până la măsurarea performanțelor și remunerarea angajatilor. In cadrul unei companii, Consiliul de administrație este cel mai important organ de supraveghere și control care influențează guvernanța corporativă. Acesta este compus din membri alesi direct de actionari si are sarcina de a lua decizii importante privind politica si strategia de dezvoltare a unei compani, cum ar fi stabilirea obiectivelor, evaluarea performantei conducerii executive, aprobarea bugetelor anuale, raportarea către acționari a performanței companiei si evaluarea stării financiare a organizației. Guvernanta corporativă acoperă o serie de aspecte importante precum conducerea corporativă - Cum sunt aleși și supravegheați directorii și ofițerii de top ai companiei, drepturile și responsabilitățile acționarilor - Protejarea drepturilor acționarilor și facilitarea capacității lor de a influența deciziile companiei, interesele părților interesate - Recunoașterea și luarea în considerare a intereselor altor părți interesate, nu doar a acționarilor, transparența și responsabilitatea - Asigurarea că deciziile și performanța companiei sunt prezentate în mod clar și corect, etica și integritatea corporativă - Promovarea unor standarde înalte de comportament etic în rândul angajaților și conducătorilor.
Pagina 1 din 76